نام : محمدرضا

نام خانوادگی : علی خباز جورشری

رتبه علمی : سایر

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل : mra.khabbaz@yahoo.com

آدرس پستی :

تلفن تماس :

رزومه (CV)