نام : احمد

نام خانوادگی : رضایی جوردهی

رتبه علمی : استادیار

Google scholar Link:
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=daz4MtwAAAAJ
1998-2003: Bachelor in Electrical Power Engineering, Shahid Chamran University of Ahwaz, Iran

2003-2006: Master in Electrical Power Engineering, Shahid Chamran University of Ahwaz, Iran

2011-2014: PhD in Electrical Power Engineering, University Putra Malaysia, Malaysia
اطلاعات تماس

آدرس ایمیل : ahmadrezaeejordehi@gmail.com

آدرس پستی : ایران،گیلان،لشت نشا،دانشگاه آزاد اسلامی واحد لشت نشا-زیباکنار

تلفن تماس : 34401644-013

رزومه (CV)